Maria Proč nebyl ten olej prodán a peníze rozdány chudým?

Vybrané legislativní překážky na cestě k porodnímu domu

14. 12. 2017

Tímto článkem reaguji na mnohé dotazy, »proč tedy nemůžeme mít porodní dům, když jej zákon nezakazuje«. Stručně a jasně – je to příliš nákladné.

Účel porodního domu

Porodní dům je zdravotnické zařízení určené především pro nízkorizikové rodičky. Počítá se s ambulantním porodem (odchod rodičky domů do 24 hodin) a při výskytu komplikací se rodička (resp. i s novorozencem v případě poporodních komplikací) přesouvá do nemocnice.

V porodním domě se neprovádí císařský řez, revize dělohy, ani jiné chirurgické zákroky; nanejvýš šití porodního poranění.

Zákon o zdravotních službách (372/2011 Sb.)

stanoví v § 11, odst. 4) a 6) následující podmínky:

 1. Personální zabezpečení zdravotních služeb musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i). Požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, týkající se odborné, specializované, popřípadě zvláštní odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a jejich počtu stanoví prováděcí právní předpis.
 1. Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i). Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, týkající se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením, na vybavení kontaktního pracoviště, a v případě lékárenské péče poskytované v odloučeném oddělení výdeje léčiv i na místo poskytování péče, stanoví prováděcí právní předpis. Tímto nejsou dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení podle jiných právních předpisů.

Zmíněné prováděcí předpisy jsou vyhlášky 92/2012 a 99/2012 Sb.

Personální zabezpečení místa, kde se vedou fyziologické porody

Vyhláška 99/2012 Sb. stanoví v části B v bodě 2.11.2 následující:

 1. porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,
 1. porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu12) a
 1. gynekolog a porodník - fyzická přítomnost do 5 minut na pracovišti.

Při vedení porodu jsou na pracovišti přítomny vždy dvě porodní asistentky nebo jedna porodní asistentka a jedna dětská sestra, dětská sestra pro intenzivní péči nebo sestra pro intenzivní péči.

Pokud není zajištěno provedení porodu císařským řezem nebo operace směřující k ukončení porodu nejdéle do 15 minut od zjištění komplikace porodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, musí být péče dále zabezpečena podle požadavků bodu 15 části I přílohy č. 3 této vyhlášky a dále neonatologem.

Zde je značně limitující požadavek podle bodu c), neboť fyzická přítomnost lékaře do 5 minut na pracovišti znamená, že musí držet pohotovost prakticky na místě.

Navíc je prakticky nemožné stihnout transfer do porodnice za 15 minut:

15. Zdravotní péče na porodním sále

15.1. Zdravotní péče na porodním sále je zajištěna

 1. gynekologem a porodníkem a
 1. porodní asistentkou bez dohledu.

15.1.1. Při výkonech prováděných v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči je personální zabezpečení zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 15. 1. a dále

 1. anesteziologem,
 1. porodní asistentkou pro perioperační péči bez dohledu nebo sestrou pro perioperační péči bez dohledu a
 1. porodní asistentkou pro intenzivní péči bez dohledu nebo sestrou pro intenzivní péči bez dohledu.

Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na spektru prováděných výkonů.

Materiální zabezpečení místa, kde se vedou fyziologické porody

Kromě obecných požadavků na vybavení zdravotnického zařízení (příloha 1 vyhlášky 92/2012) obsahuje vyhláška také řadu konkrétních požadavků pro všechny možné obory zdravotnictví. Pro ambulantní péči platí příloha číslo 2, ve které je v části B v bodě 2.11.2 stanoveno následující:

Zřizuje se místnost pro vedení porodu, místnost pro péči o ženu a novorozence po porodu a sprcha. Místnost pro vedení porodu musí mít minimální plochu 15 m2, podlahy, stěny a stropy musí být odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a dezinfekci. Místnost pro péči o ženu a novorozence po porodu musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m2, minimální plocha místnosti činí 8 m2.

Vybavení místnosti pro vedení porodu:

 1. porodní lůžko pro porodní místo nebo jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu,
 1. vyšetřovací světlo u porodního místa,
 1. sterilní svorka nebo gumička na pupečník,
 1. sterilní nůžky,
 1. kardiotokograf,
 1. pulzní oxymetr,
 1. odsávačka,
 1. laryngoskop a pomůcky k zajištění dýchacích cest,
 1. prostor a plocha pro ošetřování novorozenců,
 1. váha pro novorozence,
 1. měřidlo délky novorozence,
 1. vaginální zrcadla,
 1. zdroj medicinálního kyslíku.

Místnost pro péči o ženu a novorozence po porodu musí být vybavena lůžkem pro ženu po porodu.

Pokud není zajištěno provedení porodu císařským řezem nebo operace směřující k ukončení porodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nejdéle do 15 minut od zjištění komplikace porodu, zřizuje se porodní sál splňující požadavky na vybavení uvedené v části II. bodě 1.8 přílohy č. 4 k této vyhlášce a vybavení pracoviště porodní asistentky se doplňuje o vybavení uvedené v části I. bodě 19 písmenech b), f), g) a u) a části II. bodě 1.18 písmenech a), b), e) a g) přílohy č. 4 k této vyhlášce.

V posledním bodě je zakopaný pes. Stihnout transfer do porodnice do 15 minut je prakticky nemožné, takže si rozeberme, co je navíc potřeba podle tohoto odstavce:

… zřizuje se porodní sál, který musí mít minimální plochu 18 m2.

Vybavení porodního sálu:

 1. porodní lůžko pro porodní místo nebo jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu,
 1. operační svítidlo u porodního místa,
 1. kardiotokograf - alespoň 1 i pro snímání dvojčat,
 1. sonograf,
 1. stolky na nástroje,
 1. anesteziologický přístroj,
 1. zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch,
 1. monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),
 1. lehátko,
 1. přebalovací stůl pro novorozence,
 1. novorozenecký box.

Vybavení novorozeneckého boxu na porodním sále:

 1. vyhřívané resuscitační lůžko nebo lůžko,
 1. laryngoskop,
 1. instrumentarium pro kanylaci pupečníkové žíly,
 1. přístroj pro resuscitaci novorozence s definovanými hodnotami inspiračních tlaků nebo novorozenecký samorozpínací vak s maskou, pokud není dostupný na lůžkovém oddělení neonatologie,
 1. pulzní oxymetr,
 1. odsávačka,
 1. váha pro novorozence,
 1. měřidlo délky novorozence.

Kromě porodního sálu navíc výčet dalšího vybavení (část I. bod 19):

 1. defibrilátor,
 1. infuzní pumpa,
 1. dávkovač stříkačkový,
 1. infuzní stojan,

a ještě z části II bodu 1.18:

 1. inkubátor pro standardní péči,
 1. přístroj pro resuscitaci novorozence s definovanými hodnotami inspiračních tlaků nebo novorozenecký samorozpínací vak s maskou,
 1. vybavení pro fototerapii včetně odpovídajícího monitorovacího zařízení,
 1. měřidlo délky novorozence.

Možné východisko

Nechávám na laskavém čtenáři, ať sám posoudí potřebnost uvedených přístrojů a personálu v porodním domě. Důležité je však, že v Brně vzniká nová velká porodnice, do které se mají sloučit dvě pracoviště v Bohunicích a na Obilném trhu. V rámci takto velkého zařízení by jistě mohlo vzniknout jedno oddělení, které dokáže všechny uvedené požadavky hravě splnit …

Naoko bezplatné školství 18. 12. 2019 Skutečné náklady na vzdělávání ve veřejné ZŠ 06. 12. 2019 Lékařský cech zatopí novým gynekologům 18. 01. 2019 Cesta ke svobodnému školství 03. 09. 2018 Externality: Hluk 30. 05. 2018 Státní maturita – povinné fiasko 25. 05. 2018 Elektronický volební systém? 25. 03. 2018 Liberální cesta k lepšímu zdravotnictví 13. 02. 2018 Prezident 2018: Mirek Topolánek se sebezapřením 06. 01. 2018 Základní principy svobodného státu 06. 01. 2018 Vybrané legislativní překážky na cestě k porodnímu domu 14. 12. 2017 Zdravotnictví na míru, nebo rušení lůžek? 13. 12. 2017 Lepší péči u porodů zajistí konkurence 28. 11. 2017 Ministerstvo chronicky nemocných 17. 10. 2017 Rodiče jsou víc než stát 25. 08. 2017 Vraťme svobodu do školství 24. 06. 2017 Kodér, ten tvrdej chleba má 17. 03. 2017 Češi jsou chytří a schopní lidé 24. 02. 2017 Svoboda pro těhotné a rodící ženy 15. 11. 2016
Maria Matějka, mq@jmq.cz, 2017–2020.
Licence Creative Commons Toto dílo podléhá
licenci CC-BY-SA 4.0. Spolupracujeme s Institutem Jeho Majestátu Quida.